مهاجم
Monday, January 02, 2006
سلام
...دلم میخواد چیزایی رو که رو در ودیوار یا میز یا دفتر یا یه تیکه کاغذ می نویسم همشو دیگه اینجا بنویسم
همین