مهاجم
Tuesday, January 03, 2006
ببین عزیزم اینکه چپ و راست ازت تعریف میکنم و توام خودتو میگیری, ومن, باز تعریف می کنم دلیل بر خوشگل بودنت نمیشه ,فقط و فقط به یه دلیل:
برگه ضوابط منو زودتر به دست شهردار برسون..همین
..پی نوشت: کلی نشستم با منشی شهردار لاس زدم که کار مو امروز انجام بده,آخر سر بهم گفت فردا نه پس فردا بیا. منو باش که وقتمو گذاشتم کلی ازش تعریف کردم.
1 Comments:
Blogger Gharibe said...
This comment has been removed by a blog administrator.