مهاجم
Tuesday, January 03, 2006
دقیقا از زمانی که به کسی یا چیزی وابسته می شی,اون دیگه برا تو نیست.از دستش میدی
شک نکن!
1 Comments:
Anonymous مینا said...
شک ...خب شاید ...ولی من به همه چیز شک می کنم ...مرسی سر زدی